Rozdíly mezi španělským a italským jazykem

ZAŘAZENÍ ITALŠTINY A ŠPANĚLŠTINY DO JAZYKOVÉ SKUPINY

Oba tyto jazyky řadíme k rodině románských jazyků, které mají v evropském kontextu jazykůvelký význam. Do této rodiny dále patří např. portugalština, francouzština či rumunština. Je to skupina jazyků, jež vychází z latiny, italština je latině v určitých stylistických i gramatických jevech velmi podobná. Celkově jsou si románské jazyky více či méně podobné. Zcela se tato skupina jazyků liší např. od germánských jazyků a skupin jako ugrofinské jazyky (kam patří např. maďarština – magyar nyelv) či například jazyk jako řečtina, resp. novořečtina – neoelliniki glossa.

SROVNÁNÍ ITALŠTINY A ŠPANĚLŠTINY

Podobnost těchto dvou románských jazyků se snaží přiblížit tato stránka, která v praxi na příkladech slov a slovních spojení ukazuje srovnání (komparaci) italského a španělského jazyka. U čtenářů se předpokládá, že znají alespoň základy syntaxe a gramatiky těchto jazyků a výslovnost, tím se nebudu nyní zabývat. Zde jde jen o ukázku podobnosti, ale také i odlišnosti těchto jazyků. Byla vybrána některá běžná slova a slovní spojení, na kterých je toto prakticky ukázáno. Na závěr je pak ukázka některých slov v novořečtině, pro představu, že se skutečně od románské skupiny jazyků zcela odlišuje.

PRAKTICKÁ ČÁST

Nyní začíná stěžejní část dokumentu, tedy samotná komparace. Je tvořena jako seznam slov a slovních spojení, kdy je nejprve uveden italský výraz, poté španělský a v závorce český překlad, takto:

 • sì – sí (ano)
 • no – no (ne)
 • per favore – por favor (prosím)
 • io – yo (já)
 • con – con (s něčím, někým)
 • buon giorno – buenos días (dobrý den); den = il giorno/el día
 • grazie – gracias (děkuji)
 • sempre – siempre (pořád)
 • molto bene – muy bien (velmi dobře)
 • il tempo – el tiempo (čas)
 • la felicità – la felici
 • buona notte – buenas noches (dobrou noc)
 • il cuore – el corazón (srdce)
 • e – y (spojka a)
 • non sono qui – no estoy aquí (nejsem tady)
 • senza zucchero – sin azúcar (bez cukru)
 • nostro – nuestro (naše)
 • Io parlo ceco molto bene. – Yo hablo checo muy bien. (Mluvím česky velmi dobře.)
 • il diritto – el derecho (právo)
 • dolce – dulce (sladký)
 • per esempio – por ejemplo (například)
 • tu – tú (Ty)
 • parlare – hablar (mluvit)
 • tengo – tengo (mít něco hmotně)
 • Io ti cerco. – Yo te busco. (Hledám Tě.); zde slovesa cerco a busco zcela odlišná (hledám)
 • la casa – la casa (domov, doma)
 • il amico/la amica – el amigo/la amiga (přítel/přítelkyně); myšleno jako kamarád(ka)
 • tante grazie – muchas gracias (velice děkuji); ustálená fráze
 • non posso – no puedo (nemohu, nemůžu)
 • la libertà – la libertad (svoboda)
 • nuovo – nuevo (nový)
 • la pagina – la página (stránka v knize)
 • il sole – el sol (slunce)
 • ciao – hola (ahoj při setkání); zcela odlišné
 • non – no (záporka pro slovesa); non posso, non voglio/no puedo, no quiero
 • per te – para ti (pro Tebe); ve španěl. dvojí užití „pro“ por a para
 • la vita – la vida (život)
 • il mondo – el mundo (svět)
 • di nulla – de nada (za nic, není zač); nulla ve významu nic, nada španěl. nic
 • aspettare – esperar (čekat, očekávat)
 • Sto scrivendo con Luigi. – Estoy escribiendo con Luigi. (Píšu si s Luigim); průběh, teď

Doufám, že tato krátká ukázka dostatečně předvedla srovnání těchto jazyků a že skutečně mnoho výrazy jsou velmi podobné, ne-li stejné. Samozřejmě najde se řada zcela odlišných slov (i taková jsem ukázal) mezi těmito jazyky. Na závěr slíbená ukázka novořečtiny coby zcela odlišnýjazyk. Stačí pár ukázek…

 • efcharisto (děkuji)
 • kalimera (dobrý den)
 • choris zachari (bez cukru)
 • esy (Ty)
 • Den ime edo. (Nejsem tady.)
 • i zoi (život)

Tak to už je skutečně vše v tomto dokumentu, který měl za úkol přiblížit dva románské jazyky –italštinu a španělštinu a jejich podobnost.

Najděte si dovolenou podle vlastních představ...